#STHLMsjukvårdsupprop

INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

Syftet med #STHLMsjukvårdsupprop är att ge sjukvårdspersonal möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter i sjukvården. Där omständigheter relaterade till brist på tid, plats eller personal har påverkat deras arbete i sådan grad att de förbisett sina egna behov, behövt agera emot sin moraliska övertygelse om god vård, handla emot vetenskap och beprövad erfarenhet, när patientsäkerheten varit hotad eller vårdskada uppstått (onödigt lidande, skada eller dödsfall).

 

INFORMATION TILL SJUKVÅRDSPERSONAL

 

Stockholms sjukvårdspersonal - vi behöver ert vittnesmål. Dela med dig, men gör det ansvarsfullt. 

 

Vi jobbar under tystnadsplikt och sekretess för att skydda patientens personliga integritet. Sekretess innebär förbud att röja uppgift som är av personlig art. Allt vi får reda på i vår yrkesutövning och som kan betraktas som privata uppgifter om enskilda patienter omfattas av sekretessen. Om du bryter mot sekretessen kan det leda till rättsliga påföljder. 

 

Med det sagt, så jobbar vi även under Patientsäkerhetslagen. Den fastslår att vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Den beskriver sjukvårdspersonalens skyldighet att utföra vårt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att vi har ett eget ansvar för hur arbetsuppgifter utförs. Vi är skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.

 

Patientsäkerhet definieras som skydd mot vårdskada. Vårdskada är lidande, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits från hälso- och sjukvården.

 

Tycker du att Region Stockholm bryter mot patientsäkerhetslagen?  Har du egna erfarenheter från de senaste 5 åren där en patient riskerat vårdskada eller drabbats av vårdskada? Gör din röst hörd!

 

INSTRUKTIONER 

 

1. Gå in på www.sjukvårdsuppropet.se

2. Följ instruktionerna på hemsidan.

3. Du ansvarar själv för vad du lägger upp. Utelämna information som kan ledas tillbaka till patienten. Ålder, tid, kön, sjukhus, ovanliga diagnoser ska ej nämnas. Om du är osäker – dela inte. 

4. Vi kommer successivt lägga ut era erfarenheter på hemsidan. De kommer förstås att publiceras anonymt. Det kan komma att redigeras för att passa hemsidans format, utan väsentlig skillnad på innehållet.

5. Vi kommer att dela era erfarenheter på våra sociala medier. Gå gärna in, gilla och dela, för största möjliga spridning.

 

Konton:

Instagram: STHLMsjukvardsupprop

Twitter: STHLMsjukvårdsupprop

Facebook: STHLMsjukvårdsupprop

Om #STHLMsjukvårdsupprop får ett stort medialt genomslag kan vi komma att använda ett urval av era erfarenheter i mediala sammanhang (tidning/radio/TV). Då citerar vi förstås endast er erfarenhet och, om angivet, profession. Om behov finns kommer vi att redigera erfarenheten till passande format, utan väsentlig skillnad på innehållet.

VILKA VI ÄR

Laura Björnström och Akil Awad startade Stockholms Sjukvårdsupprop 25 november 2019, efter ytterligare varsel i Stockholms sjukvård. Gruppen drivs av en löst sammansatt grupp med sjukvårdspersonal från olika yrkeskategorier och från olika vårdnivåer i Stockholm. Vi jobbar heltid och driver det här initiativet på vår fritid. För att ta del av de senaste uppdateringarna kan ni följa oss på vår facebooksida Stockholms Sjukvårdsupprop.

 

REFERENSER

Offentlighets- och sekretesslagen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

Patientsäkerhetslagen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

 

Patientsäkerhet:

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/definitionen-av-patientsakerhet-och-vardskada

Stockholms Sjukvårdsupprop är en samling av sjukvårdspersonal i Stockholm som är starkt kritiska till utvecklingen i regionen de senaste åren. Vi är partipolitiskt obundna, och fungerar bara som forum för vårdpersonalens egna röster. Mer info hittar du här.

  TAG CHANSEN! DELGE MAKTHAVARNA DIN OVÄRDERLIGA ERFARENHET!  

  • email icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now